Εθνικό Πολιτικό Κίνημα Ιερός Λόχος

Εθνικό Πολιτικό Κίνημα Ιερός Λόχος
Όπως για τους πιστούς στον Χριστό η Ορθοδοξία είναι η μοναδική οδός προς την διάσωση της Ψυχής τους, έτσι και για τους Εθνικιστές ο Εθνικός Κοινωνισμός είναι η μοναδική οδός για την διάσωση του Έθνους. Ο δικός μας αγώνας είναι Εθνικός, Φιλολαϊκός,υπέρ της Πατρίδος και Πίστεως. Είμαστε τόσο αντικουμμουνιστές όσο και αντικαπιταλιστές. Εθνικό Πολιτικό Κίνημα Ιερός Λόχος

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο «άγιος Βαλεντίνος» βλάπτει εκτός από την παράδοση μας και το περιβάλλον!


 
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια ακόμα ξενόφερτη νεοταξική γιορτή των παπικών που καμία σχέση δεν έχει με την Ορθόδοξη παράδοση μας.

Μια ημέρα καταναλωτισμού όπου η αγάπη "γιορτάζεται" με μαζικές αγορές προϊόντων όπως καλλυντικών.

Γνωρίζετε όμως ότι περισσότερα από 500 είδη μικροπλαστικών χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας;
Τα μικροπλαστικά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και έχουν διάρκεια ζωής χιλιάδες χρόνια ενώ η αφαίρεση τους από τα υδάτινα περιβάλλοντα είναι από πολύ ακριβή έως αδύνατη.
Τον Ιανουάριο του 2019, ο ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) πρότεινε τη θέσπιση περιορισμού ευρείας κλίμακας σχετικά στις σκόπιμες χρήσεις των μικροπλαστικών σε προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ/ΕΟΧ με σκοπό την πρόληψη ή τη μείωση της απελευθέρωσης τους στο περιβάλλον.
Με την υλοποίηση της πρότασης αυτής υπολογίζονται ότι οι εκπομπές θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 85% και θα αποφευχθεί η απελευθέρωση 400 000 τόνων μικροπλαστικών τα επόμενα 20 έτη μετά τη θέσπιση του εν λόγω περιορισμού.
Οι ξενόφερτες νεοταξικες "εορτές" βλάπτουν σοβαρά όχι μόνο την παράδοση μας αλλά και το περιβάλλον! 


Υπάρχουν φυσικά και άλλες παράμετροι προβληματισμού για την συγκεκριμένη «εορτή». 
Σε μια κοινωνία σχεδόν πλήρως αλλοτριωμένη από αξίες και ιδανικά (μέσα από τα πρότυπα που προβάλλει-επιβάλλει  η τηλεόραση), η αγάπη, η φυσική έλξη άντρα και γυναίκας που εμφύτευσε ο Δημιουργός, που έχει ως ολοκλήρωση την πλήρη ένωση μέσω της δημιουργίας οικογένειας και την τεκνογονία, να έχει εκπέσει και να έχει ταυτιστεί αποκλειστικά με την σεξουαλική πράξη ως αυτοσκοπό.

Και έφτασε το σεξ στην ξεπεσμένη ελληνόφωνη κοινωνία μας, να διαπιστώνουμε ότι αποτελεί πλέον μέσο εκβιασμού ανωτέρων προς τους υφισταμένους τους -ειδικά σε οτιδήποτε έχει σχέση με το «θέαμα» (τηλεόραση, μουσική, αθλητισμός, μόδα κλπ)-  ή αθέμιτης επίτευξης στόχων (σχετικό χαρακτηριστικό χιουμοριστικό άρθρο διαβάσαμε εδώ).


Γνωρίζεις ότι:
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τους δικούς της Αγίους της αγάπης.
Μπορεί η παπική (καθολική) Εκκλησία να επέβαλε τον αποκαλούμενο Άγιο Βαλεντίνο, αλλά στις 13 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, σε μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή των νέων προς την ορθόδοξη πίστη, πρότεινε στους ερωτευμένους να γιορτάζουν την αγάπη τους την προηγουμένη του Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή στις 13 Φεβρουαρίου, που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης.

 
Ο Ακύλας και η αγαπημένη του Πρίσκιλλα ήταν σκηνοποιοί και ασπάστηκαν το χριστιανισμό κατά πάσα πιθανότατα όταν κατέφυγαν από τη Ρώμη στην Κόρινθο τον 1ο αιώνα μ.Χ. για ν’ αποφύγουν τους διωγμούς. Εκεί γνώρισαν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μάλιστα τους μνημονεύει σε τρεις επιστολές του, και τον ακολούθησαν στην Έφεσο ως συνοδοί. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ακύλας έγινε επίσκοπος Ηρακλείας και μαρτύρησε για την πίστη του μαζί με τη σύζυγό του.
Στη μνήμη αυτού του αγαπημένου μέχρι το θάνατο ζευγαριού πρότεινε ο μακαριστός Χριστόδουλος να γιορτάζουν την αγάπη τους οι ερωτευμένοι.

«+ O Άγιος ούτος Aπόστολος Aκύλας εκατάγετο από την Mαύρην Θάλασσαν, ήτον δε κατά την τέχνην σκηνοποιός, ήτοι κατεσκεύαζεν από δέρματα σκηνάς και τζαδίρια, κατά τους χρόνους του βασιλέως Kλαυδίου, (...)Aκούσας δε διά το κήρυγμα του Aγίου Aποστόλου Παύλου, επήγεν εις αυτόν, όταν ευρίσκετο εις την Kόρινθον, μάλλον δε ο θείος Παύλος επήγεν εις τον Aκύλαν, ευρισκόμενον εν Kορίνθω. Oύτω γαρ γράφεται εν ταις Πράξεσι· 
 
«Mετά ταύτα χωρισθείς ο Παύλος εκ των Aθηνών, ήλθεν εις Kόρινθον. Kαι ευρών τινα Iουδαίον ονόματι Aκύλαν, Ποντικόν τω γένει, προσφάτως εληλυθότα από της Iταλίας, και Πρίσκιλλαν γυναίκα αυτού (διά το διατεταχέναι Kλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Iουδαίους εκ της Pώμης) προσήλθεν αυτοίς. Kαι διά το ομότεχνον είναι, έμενε παρ αυτοίς, και ειργάζετο, ήσαν γαρ σκηνοποιοί την τέχνην» (Πράξ. ιη΄, 1). 
 
Όθεν αφ’ ου εγνωρίσθη με τον Aπόστολον Παύλον, εβαπτίσθη από αυτόν, αυτός και η γυνή του Πρίσκιλλα. Kαι λοιπόν εις το εξής υπηρέτουν τον Παύλον και ηκολούθουν, συγκινδυνεύοντες ομού με αυτόν εις όλους τους πειρασμούς, οπού τω ηκολούθουν
 
Tόσον δε πολλά ηγάπησε τους δύω τούτους ο Aπόστολος, ένα μεν, διά την αρετήν τους, και άλλο δε, διά την εις Xριστόν πίστιν, ώστε οπού αναφέρει δι’ αυτούς εις τρεις επιστολάς του. Kαι εν τη προς Pωμαίους γαρ επιστολή γράφει· «Aσπάσασθε Πρίσκιλλαν και Aκύλαν» (Pωμ. ιϛ΄, 3). Oμοίως και εν τη πρώτη προς Kορινθίους (ιϛ΄, 19) και εν τη δευτέρα προς Tιμόθεον (δ΄, 19). Mε τοιαύτην λοιπόν πολιτείαν ευαρέστησαν οι μακάριοι ούτοι εις τον Xριστόν, και εις τον μακάριον Παύλον, και εποίησαν πολλά θαύματα. 
 
Ύστερον δε πιασθέντες από τους απίστους, απεκεφαλίσθησαν, και έτζι εδιάβηκαν από την γην εις τους Oυρανούς. O δε Άγιος ούτος Aκύλας εορτάζεται ξεχωριστά κατά την δεκάτην τετάρτην του Iουλίου» (πηγή:  από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)


Ας πάψουμε λοιπόν να υποβιβάζουμε την αγάπη ταυτίζοντάς την με την αγορά καταναλωτικών προϊόντων.
Ας έχουμε ως πρότυπο τέτοια ιδανικά ζευγάρια, που τα κοινά τους ιδανικά, τους ένωναν μέχρι τον θάνατο και την Αιώνια Ζωή.
Green Nationalist 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια. Υβριστικά, ανθελληνικά και σχόλια με greeklish, θα διαγράφονται.